وزارة التربية الوطنية تمكن الاباء من الاطلاع على نقط ابناءهم عبر الانترنت

Discussion dans 'Info du bled' créé par hidayati, 28 Janvier 2014.

 1. hidayati

  hidayati Li nwa lkhir yel9ah :)

  Inscrit:
  2 Décembre 2013
  Messages:
  2056
  J'aime reçus:
  2864
  Sexe:
  Femme
  أﻋﻠﻧت وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﮭﻧﻲ أن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺳك وﺗدﺑﯾر ﻧﻘط اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﺟرت ھذه اﻟﺳﻧﺔ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﻧظوﻣﺔ "ﻣﺳﺎر"
  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ، وﻓق ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣذﻛرات اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﺗﻘوﯾم ﺑﺎﻷﺳﻼك اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺛﻼث ، واﻟﺗﻲ ﻣﻛﻧت اﻹدارات اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺣدود
  .23 ﯾﻧﺎﯾر 2014 ، ﻣن ﻣﺳك ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋﻠﻰ 35 ﻣﻠﯾون ﻧﻘطﺔ

  وأﺿﺎﻓت اﻟوزارة أن ھذا اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻟﮭذه اﻟﻣﻧظوﻣﺔ ﯾﻧدرج ﻓﻲ إطﺎر إدﻣﺎج ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
  واﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ، وﺗطوﯾر آﻟﯾﺎت وأﺳﺎﻟﯾب ﻋﻣل اﻹدارة اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﺗﻌزﯾز دور
  اﻟﺣﻛﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي، وﺿﻣﺎن ﻣﺑدأ اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ وﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻠﻣﯾذات واﻟﺗﻼﻣﯾذ ،ﻣن
  .ﺧﻼل اﻟﺗﺗﺑﻊ اﻟﻔردي ﻟﻛل ﺗﻠﻣﯾذة وﺗﻠﻣﯾذ ،ﺳواء ﻣن طرف اﻷﺳﺎﺗذة أو آﺑﺎﺋﮭم وأﻣﮭﺎﺗﮭم

  وﺳﺗﻣﻛن اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻵﺑﺎء واﻷﻣﮭﺎت ﻣن ﺧﻼل وﻟوج اﻟﺑواﺑﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﻣن
  ﻣﻌرﻓﺔ ﻣواﻋد ﻓروض اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة واﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟزﻣن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺑﻧﺎﺋﮭم، وﻛذا اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ
  .اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎﺗﮭم وﻷﺑﻧﺎﺋﮭم وﺗﺗﺑﻊ ﺗﺣﺻﯾﻠﮭم اﻟدراﺳﻲ ﻓﻲ أﻓق ﺗﺣﺳﯾن آداﺋﮭم

  وﻗد ﺳﺎھﻣت ﻣﻧظوﻣﺔ "ﻣﺳﺎر" ﺣﺳب ذات اﻟﺑﻼغ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺗﮭﺎ اﻷوﻟﻰ، ﻓﻲ ﺗدﺑﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟدﺧول اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣﻧذ ﺷﮭر ﯾوﻧﯾﮫ 2013 ،وﻓﻲ ﻣﺳك
  اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻠﻣﯾذات واﻟﺗﻼﻣﯾذ، وﺗدﺑﯾر ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺳﺟﯾل وإﻋﺎدة اﻟﺗﺳﺟﯾل واﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﻔردي او اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗوﺟﯾﮫ ، وﻛذا ﻓﻲ ﺗدﺑﯾر اﻟﺑﻧﯾﺔ
  .اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﺗﻛوﯾن اﻷﻗﺳﺎم. ﻛﻣﺎ واﻛﺑت ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺗﮭﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﺗدﺑﯾر ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻧذ ﻧوﻧﺑر 2013
  وأﻛدت اﻟوزارة أن اﺳﺗﻌﻣﺎل ھذه اﻟﻣﻧظوﻣﺔ، ﻟن ﯾﻛون ﻟﮫ أي ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻋﻛس ﻣﺎ ﯾﺟري ﺗداوﻟﮫ واﻟﺗروﯾﺞ ﻟﮫ ﻣن ﺷﺎﺋﻌﺎت ﻓﻲ ﺻﻔوف
  اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن واﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺎت، اﻟﻐرض ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺗﺷوﯾش ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺟرت ﻣؤﺧرا ﻓﻲ ظروف ﻋﺎدﯾﺔ واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﺿﯾﻘﺔ واﻟﻣزاﯾدات اﻟﺳﯾﺎﺳوﯾﺔ اﻟﺗﻲ
  .ﺗﺳﺗﮭدف اﻟﺗﻼﻋب ﺑﻣﺻﯾر اﻟﺗﻠﻣﯾذات
  --
  Source Yabiladi.com
  Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
   
 2. RedEye

  RedEye - أبو عبدالرحمن - Membre du personnel

  Inscrit:
  10 Décembre 2004
  Messages:
  23802
  J'aime reçus:
  4157
  Sexe:
  Homme
  Localité:
  Casablanca
  lil 2assaf la solution n'a pas été bien implémentée, et il y a des problèmes techniques dessus
   
  hidayati apprécie ceci.
 3. hidayati

  hidayati Li nwa lkhir yel9ah :)

  Inscrit:
  2 Décembre 2013
  Messages:
  2056
  J'aime reçus:
  2864
  Sexe:
  Femme
  @RedEye yemken hit le service mazal jdid w c normal ykouno fih des failles ... Mais l idee kateb9a mezyana w pratique pour les parents w nit bach maydirouch seba bi lkhedma w maysewlouch 3la wladehom aw ytab3ouhom


  Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
   
 4. RedEye

  RedEye - أبو عبدالرحمن - Membre du personnel

  Inscrit:
  10 Décembre 2004
  Messages:
  23802
  J'aime reçus:
  4157
  Sexe:
  Homme
  Localité:
  Casablanca
  @hidayati : ça aurait été acceptable sh7aaaaal hadi fash kanet l'informatique yallah dans ses débuts...daba rah le domaine a bcp évolué, et il y a possibilité de mieux démarrer la solution...il n'y a qu'un serveur pour tout le maroc, il n'y a pas de serveurs de backups régionnaux, pour mieux distribuer la charge des connexion et l'application pour les écoles est une application web...

  mouhim côté technique, rah ce n'est pas bien implémenté
   
  hidayati apprécie ceci.
 5. hidayati

  hidayati Li nwa lkhir yel9ah :)

  Inscrit:
  2 Décembre 2013
  Messages:
  2056
  J'aime reçus:
  2864
  Sexe:
  Femme

  Mmmm ok fhamtek :(


  Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
   

Partager cette page

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de Cookies pour vous proposer des publicités ciblées ainsi que pour nos statistiques de fréquentation.