Dariyate 3andi likom chi 7aja ...:)

Discussion dans 'People Wladbladi' créé par nabilloco, 31 Mai 2005.

 1. nabilloco

  nabilloco Visiteur

  Inscrit:
  8 Mars 2005
  Messages:
  1007
  J'aime reçus:
  1
  Affichage >> codage >>> arabe windows

  ÈÑäÇãÌ áÊäÙíÝ æ ÊáØíÝ æ ÊÑØíÈ ÇáÈÔÑÉ:


  ÊÍÊÇÌ ÈÔÑÉ ÇáãÑÃÉ ÇáÊí ÊÓÊÎÏã ÇáãßíÇÌ ÈÔßá íæãí Ãæ ãäÊÙã Åáì ÈÑäÇãÌ ÎÇÕ æÏÞíÞ ááÚäÇíÉ æÇáÊäÙíÝ æÇáÊÑØíÈ
  æÇáÊáØíÝ áÊßæä ÏÇÆãÇ Ýí ãÙåÑáÇÆÞ æ äÖÑ ¡ ßãÇ Åä ÛÓá ÇáæÌå ÈÇáãÇÁ ÇáÈÇÑÏ Ýí ÇáÕÈÇÍ ãä Ãåã ÎØæÇÊ åÐÇ ÇáÈÑäÇãÌ ¡ æãä Ãåã ÃåÏÇÝ åÐÇ ÇáÈÑäÇãÌ ÅÒÇáÉ ÂËÇÑÇáãßíÇÌ ÇáÞÏíã Úáì ÇáæÌå æÇáÏåæä ÇáÒÇÆÏÉ .

  *ÇáÊäÙíÝ:
  - íÊã ÊÏáíß ÈÔÑÉ ÇáÌÈåÉ ÈÃØÑÇÝ ÇáÃäÇãá .
  - íÊã ÊÏáíß ÇáÐÞä ÈÇáÅÈåÇã ááÃÚáì ..ãÚ ÏáßåÇ ÈÇáÈÎÇÑ Ýí ÃÍíÇä ÃÎÑì ááÞÖÇÁ Úáì ÇáÑÄæÓ ÇáÓæÏÇÁ .
  - íÊã ÅÒÇáÉ ÇáßÑíã ÈæÇÓØÉ ÇáãäÇÏíá ÇáãÑØÈÉ ÈÅÓÊÎÏÇã ßáÊÇ ÇáíÏíä ÈÏÇíÉ ãä ÃÓÝá ÇáÐÞä Ëã ÇáÎÏæÏ Ëã Åáì ÇáÌÈåÉ .

  * ÇáÊáØíÝ :
  - æÐáß ÈÅÓÊÎÏÇã ÊæäÑ (ãÍÇáíá ãäÙÝÉ æãÑØÈÉ ) áÊÒíá ßá ÂËÇÑ ÇáÃæÓÇÎ æÂËÇÑ ÇáãßíÇÌ æÈÞÇíÇ ÇáãäÙÝ ÇáãÓÊÎÏã Ýí ÇáÎØæÉ ÇáÓÇÈÞÉ .
  - íÊã æÖÚ ÇáÊæäÑ ÇáãäÙÝ Úáì ÇáÌÈåÉ Ëã ÇáÎÏæÏ ÈæÇÓØÉ ÞØäå .
  - Ëã íÊã æÖÚå Íæá ÇáÃäÝ æÍæá ÇáÐÞä ÈÊáß ÇáãäÇØÞ ÇáÑÞíÞÉ ãä ÇáÌáÏ .

  * ÇáÊÑØíÈ :
  -ÈÏæä ÇáÊÑØíÈ ÊÙá ÇáÈÔÑÉ äÙíÝÉ æáßäåÇ ÌÇÝÉ æÛíÑ äÇÚãÉ ÍíË íÊÚÑÖ ÇáæÌå ÈÇáÐÇÊ áÚæÇãá ÇáÌÝÇÝ Ýí ÇáÌæ æÛíÑåÇ º áÐÇ ÝÇáãÑØÈÇÊ ÊÔßá ÚÇÒáÇð íÍãí ÇáÈÔÑÉ ãä ßá åÐå ÇáÚæÇãá .
  - íÊã ÇáÊÑØíÈ ÈÏáß äÞÇØ ãä ÇáãÑØÈ Úáì ÈÔÑÉ ÇáæÌå ÈÃØÑÇÝ ÇáÃäÇãá ÈÎÝÉ æÑÞÉ .
  - íÊã ÇáÖÛØ ÈÃØÑÇÝ ÇáÃäÇãá Úáì ãäÊÕÝ ÇáÌÈåÉ Ëã ÊæÒíÚ ÇáãÑØÈ Åáì ÇáÎÇÑÌ ÈÇáÃÕÇÈÚ .
  -áÇÈÏ ãä ÊÑØíÈ ÇáãäØÞÉ Íæá ÇáÚíä æ ãäØÞÉ ÇáÐÞä ÈÇáÃÕÇÈÚ ÇáæÓØì áßáÊÇ ÇáíÏíä .
  - Ïáßí ÇáßÑíã ÈßáÊÇ ÇáíÏíä Úáì ãäØÞÉ ÇáÑÞÈÉ Åáì ÇáÃÚáì Ýí ÇÊÌÇå ÇáÐÞä æÇáæÌå ..æÊãÊÚí ÈÈÔÑÉ ãÊÃáÞÉ ÏÇÆãÇ .


  ÞæÇÚÏ ÇáÚäÇíÉ ÈÇáÈÔÑÉ:
  Åä ÇáÃãÑ ÇáÃÓÇÓí Ýí ØÑíÞÉ ÇáÚäÇíÉ ÈÇáÌáÏ Ýí ÇáÇåÊãÇã ÈäÙÇÝÉ ÇáãáÇÆãÉ æ ÇáÇÍÊÝÇÙ ÈØÑÇæÊå æ ÇáÎØæÇÊ ÇáÊí íÌÈ Ãä ÊÊÈÚíåÇ íæãíÇ åí ÇáäÙÇÝÉ æ ÅÒÇáÉ ÈÞÇíÇ æÓÇÆá ÇáÊäÙíÝ Úä ÇáÈÔÑÉ æ ÊÍÞíÞ ÇáÊæÇÒä ÇáÐí íÚíÏ ÇáäÙÇÑÉ Åáì ÇáÌáÏ.

  **ÇáÅÌÑÇÁÇÊ ÇáÊí ÊáÊÒãíä ÈåÇ ÅÐÇ ßÇäÊ ÈÔÑÊß ØÈíÚíÉ ÇÛÓáí æÌåß ÈÇáãÇÁ æ ÇáÕÇÈæä Ýí ÇáÕÈÇÍ æ ÇáãÓÇÁ.
  **ÇÓÊÚãáí ãÓÊÍÖÑÇÊ ÇáÊÑØíÈ ÞÈá ÇáãßíÇÌ æ ÞÈá Çáäæã æ ÇÓÊÎÏãí ÃíÖÇ ÇáßÑíãÇÊ ÇáãÑØÈÉ ááÈÔÑÉ æ ÇáãÑÇåã ÇáÞæíÉ Ýí ãäØÞÉ ÇáÚíäíä æ ÇáÑÞÈÉ.

  ááÈÔÑÉ ÇáÌÇÝÉ
  ÇÛÓáí æÌåß ÈÇáÕÇÈæä ÇáãÚÊÏá Ãæ ÈãÓÊÍÖÑÇÊ ÇáÊäÙíÝ ÇáÓÇÆáÉ "áÓíæä ". ÇÓÊßãáí ãÓÊÍÖÑÇÊ ÇáÊÑØíÈ ÇáãäÔØÉ æ ÇáÞæíÉ ÞÈá ÇáãßíÇÌ Ýí ÇáãÓÇÁ æ ÇÓÊÎÏãí ãÓÊÍÖÑÇÊ ÇáÊÑØíÈ äÝÓåÇ æ ÖÚí ãÑÇåã ãáíäÉ Úáí ÇáÚíäíä æ ÇáÍäÌÑÉ.

  **ãÙáÉ ÇáÈÎÇÑ :
  Åä ÊÚÑíÖ æÌåß ááÈÎÇÑ íäÈÊ ÇáãÓÇã æ íäÙÝåÇ æ áåÐÇ ÇáÛÑÖ ÇãáÆí æÚÇÁ ÈÇáãÇÁ ÇáãÛáí¡ Ôßáí ãÙáÉ Ãæ ÎíãÉ ÝæÞ ÑÃÓß ÈæÇÓØÉ ãäÔÝÉ ÇÞÊÑÈí ÈæÌåß ÝæÞ ÇáæÚÇÁ ãÍÊÝÙÉ ÈãÓÇÝÉ ËáÇËíä ÓäÊíãÊÑÇ ÈíäÉ æ Èíä ÇáãíÇå ÇáãÛáíÉ ÈÍíË íÊÚÑÖ ááÈÎÇÑ ÇáÕÇÚÏ.
  ßÑÑí åÐå ÇáØÑíÞÉ ÍÊì íäÊåí ÇáÈÎÇÑ Ëã ÇÊÈÚí åÐÇ ÇáÊãÑíä ÈØáÇÁ ÇáæÌå ÈÃí ÞäÇÚ ãäÇÓÈ áÈÔÑÊß.

  **ÇáÊÞÔíÑ:
  ÈåÐå ÇáØÑíÞÉ íãßä äÒÚ ÎáÇíÇ ÓØÍ ÇáÌáÏ ÇáãíÊÉ ÈÇÓÊÎÏÇã ÅÓÝäÌå ÎÇáíÉ ãä ÇáÃáíÇÝ ÇáäÓíÌíÉ Ãæ ÞØÚÉ ÞãÇÔ ÌÇÝÉ ..ÇÝÑßí æÌåß ÈäÚæãÉ ÈÍÑßÇÊ ÏÇÆÑíÉ ãÇÑÓí åÐÇ ÇáÊãÑíä ãÑÉ Ýí ÇáÃÓÈæÚ ãåãÇ ßÇä äæÚ ÈÔÑÊß.

  **ÇáãÇÁ ÇáÝÇÊÑ:
  ÈÚÏ ÊäÙíÝ æÌåß æ ÊäÔíØå ÈÇáãíÇå ÇáäÞíÉ ÇáÏÇÝÆÉ Ëã ÇÊÑßíå íÌÝ ÈÇáÞÏÑ ÇáÐí íÓãÍ ÈÅÍÓÇÓß ÈÑØæÈÊå .​
   
 2. kamélia

  kamélia Visiteur

  Inscrit:
  14 Mai 2005
  Messages:
  1180
  J'aime reçus:
  11
  [22h] bach hadchi blhindiya? [21h] ila jat 3la khatrak wlli pos6éh rah mabayn walo [34h]
   
 3. L9ant

  L9ant Accro

  Inscrit:
  28 Novembre 2004
  Messages:
  8533
  J'aime reçus:
  167
  Localité:
  Rabat
  A SSI !!! rah 2M ch7al hadi ma b9atch blmarmouz !!!
   
 4. nabilloco

  nabilloco Visiteur

  Inscrit:
  8 Mars 2005
  Messages:
  1007
  J'aime reçus:
  1
  hehehhehe je m'excuse

  mais c pa de ma faute ra l7al bayn : Affichage >> codage >>> arabe windows
   
 5. L9ant

  L9ant Accro

  Inscrit:
  28 Novembre 2004
  Messages:
  8533
  J'aime reçus:
  167
  Localité:
  Rabat
  ya 7lilli !!! wLLahila sd9at !!!! merci pour le tuyau ;)
   
 6. Stutu

  Stutu Citoyen

  Inscrit:
  20 Novembre 2004
  Messages:
  2409
  J'aime reçus:
  2
  kisskissiikssa...??[​IMG]

  nabilloco: wa7ed sou2al madérhash menni 9ellet swab? wash 9erawek lkhaliji fel medrassa feblasst l arabe?? kand7ek m3ak a nabilloco ;-)
   
 7. nabilloco

  nabilloco Visiteur

  Inscrit:
  8 Mars 2005
  Messages:
  1007
  J'aime reçus:
  1
  @stupify : iwa raki 3arfa had chi rani ma3arfoch ce qui fait rani khaydo man blasa okhra et c ecrit com ça bghayte ntarjmo mais ra s3ib bach nachra7 likom com il faut alors 9ablo 3lina
   
 8. Stutu

  Stutu Citoyen

  Inscrit:
  20 Novembre 2004
  Messages:
  2409
  J'aime reçus:
  2
  nabilloco: wash tu peux lire had l écriture? comme elle est écrite??[​IMG]
   
 9. nabilloco

  nabilloco Visiteur

  Inscrit:
  8 Mars 2005
  Messages:
  1007
  J'aime reçus:
  1
  si tu parle de khaliji oui j'arrive a lire et a comprendre et si tu parle de chnwiya rani golte diro : Affichage >> codage >>> arabe windows
   

Partager cette page

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de Cookies pour vous proposer des publicités ciblées ainsi que pour nos statistiques de fréquentation.